KLASIC

自包油槽

外观

云梯标准

5分之1

角容器锁
选取易易
交通局

二五

泵湾模型标准使用 :

  • 装有可锁防天气门的泵槽
  • 高价接入梯子和平台梯子安装平台两侧
  • 高价踢板和中轨为用户提供额外安全
35
  • 流水级缓冲槽和内插空间
  • 排气栈筛选防雨插件
  • 抽取脚动阀门、填充保护电子
    填充提醒
  • 访问人行道
5中4

设计消除压力
点提高质量
和长寿

5对5
坦克模型 安全填充
95%升
长毫米 宽度毫米 高度毫米 重量kg PDF手册
klassic-fuel-tank-LTKL12-w LTKL12 11 115 2991 2 438 2 896 5100
klassic-fuel-tank-LTKL20-w LTKL20** 17000 2991 2 438 2 896 5千元
klassic-fuel-tank-LTKL30-w LTKL30 28 750 6 058 2 438 2 896 8 300
klassic-fuel-tank-LTKL38-w LTKL38** 34200 6 058 2 438 2 896 8400
klassic-fuel-tank-LTKL68-w LTKL68 64 600 12 192 2 438 2 896 14600
klassic-fuel-tank-LTKL75-w LTKL75** 70550 12 192 2 438 2 896 14500
klassic-fuel-tank-LTKL80-w LTKL80 77425 14 630 2 438 2 896 17500
klassic-fuel-tank-LTKL100-w LTKL100** 94500 14 630 2 438 3200 18600
klassic-fuel-tank-LTKL110-w LTKL110** 109,000 14 630 2 438 3 635 20500
kl12p LTKL12-P 11115 2991 2 438 2 896 4300
滚动到顶部
Baidu
map